UKA åarjelsaemiengïelesne!

UKA er stolte over å kunne presentere vårt samarbeid med Saemien Studeenth Tråantesne (SST, Samisk studentforening i Trondheim) og Studeenth Åarjeldavesne (SÅD, Samisk studentforening ved Nord universitet).


Norsk:

Selv om sørsamisk er et vakkert og rikt naturspråk, er det dessverre betegnet som “alvorlig truet” av UNESCO. Derfor er det viktig for UKA å bidra til å løfte sørsamisk frem i offentligheten i og med at Trondheim (Tråante) ligger midt i det sørsamiske området.

Sammen med lederen av SST, Lise Eder Murberg, samt oversetterne Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen og Maajja-Krihke Bransfjell har UKA jobbet for å gjøre sørsamisk synlig både i byrommet, UKA.no og i UKEmagasinet. I løpet av UKA vil sørsamiske komplimenter, slik som “Lyhkem gosse datne mojjehth” (Jeg liker når du smiler) og “Datne joekoen tjaebpies <3” (Du er utrolig pen <3), være å finne side om side med norske komplimenter i byrommet og på UKA.no. Hjemmesiden til UKA får også snart en sørsamisk oversettelse. Arrangementteksten til det samiske bandet Isák er også å finne på sørsamisk.

Lise Eder Murberg, lederen av SST
Lise Eder Murberg, lederen av SST

Hva synes dere i SST om samarbeidet med UKA?

Lise: At UKA, den største studentfestivalen i landet, ønsker å bruke det sørsamiske språket bidrar til en enorm glede, anerkjennelse og synliggjøring for samiske studenter, samer i Tråante og sørsamer i hele Saepmie.

Til slutt, noen morsomme fakta om samisk:

  • Sørsamisk skiller ikke mellom “han” og “hun”, og bruker isteden det kjønnsnøytrale pronomenet “dïhte”
  • Det sørsamske ordet for “Internett” er “Gaskeviermie”, som direkte oversatt til norsk blir “i midten av edderkoppnettet”
  • Det første samiske landsmøtet fant faktisk sted i 1917 her i Trondheim! Det er dette møtet som markeres på samenes nasjonaldag 6. februar

Sørsamisk:

UKA lea garmeres mijjen ektiebarkoem dåehkiejgujmie Saemien Studeenth Tråantesne (SST) jïh Studeenth Åarjeldajvesne (SÅD) vuesiehtidh. Åarjelsaemien gïele tjaebpies jïh eatnemengïele, lea buerkiestamme goh “joekoen eejhteme” UNESCO:ste. Dannasinie vihkeles UKA:se åarjelsaemien gïelem byögkelesvoetesne lutnjedh, juktie Tråante (Trondheim) lea åarjelsaemien dajvesne.

SST:en åaejvine, Lise Eder Murberg, jïh jarkoestæjjajgujmie Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen jïh Maajja-Krihke Bransfjell, UKA lea barkeme åarjelsaemien gïelem gåhtasjehtedh, dovne nehtesæjrosne UKA.no jïh UKEmagasijnesne. UKA våhkosne maahtah jïhtegh goh “Lyjhkem gosse datne mojjehth” jïh “Datne joekoen tjaebpies <3” nehtesæjrosne UKA.no gaavnedh, daaroen gïelen lïhke. Aaj maahtah banden ISÁK öörnemeteekste åarjelsaemingïelesne gaavnedh.

Lise Eder Murberg, SST:en åejvie
Lise Eder Murberg, SST:en åejvie.

Maam dijjieh SST:sne jïh SÅD:sne ektiebarkoen bïjre UKA:ine tuhtjede?

Lise: UKA, laanten stööremes studeenthfestivaale sæjhta åarjelsaemien gïelem provhkedh, aavoem jïh jååhkesjimmiem saemien studeentide sjugnede, dovne saemide Tråantesne jïh åarjelsaemide abpe Saepmesne.

Andre nyheter

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer