Velg en kategori under

Leahpah

UKAn doekemesijjie leahpide - gusnie jïh gåessie rïhpeste Datne maahtah leahpasijjem klaasegåetesne Samfundetesne nuhtjedh abpe UKAn tjïrrh. Daesnie maahtah leahpah åesiestidh, jïh leahpah lïhtsegistie ij-lïhtsegasse jeatjadehtedh jis vielie maaksah. Gåarede leahpah oksesne åesiestidh jis eah leah gåaroes Samfundetesne jïh Dødens dalesne.
Oksesne maahtah aaj leahpah lïhtsegistie ij-lïhtsegasse jeatjadehtedh. Daate aalka tsåahka 19.00 Samfundetesne jïh galhka gosse Huset gaptja, fïerhtene biejjie gosse öörnegh dubpene.
Dødens dalesne lea abpe öörnegen tjïrrh. __Tijjieh gosse leahpasijjie klaasegåetesne lea rïhpes:__
13:00 - 19.30 aarkebiejjieh + laavadahke
13:00 - 16:30 aejlege
Maahtam leahpam målsodh? Ij gåerede leahpam målsodh jis åasteme dam, mohte jis naan öörnegh lea tjöödtjestamme, dellie beetnegidie bååstede åatjoeh.
Mer om UKAs salgsbetingelser finner du på uka.no/salgsbetingelser.
Mij leah joekehtsem “lïhtsege” jïh “ij-lïhtsege” gaske? Jis leah lïhtsege Studentersamfundetesne Tråantesne, maahtah lïhtsegeleahpah åesiestidh. Leahpam maahtah ajve provhkedh lïhtsegekåarhtine. Ij gåarede vielie goh akte leahpa fïerhtene öörnegasse seamma lïhtsegekåarhtesne. Datne tjoerh lïhtsegekåarhtem meatan vaeltedh gosse edtjh öörnegasse tjaangedh. Jis leahpahnamhtah leahpa åasta, dellie lïhtsegekåarhtem lea leahpam, jïh dellie tjoerh dam daerpies lïhtsegekåarhtem meatan vaeltedh.

Lïhtsegh Samfunnet i Åsesne jïh Studentersamfunnet Bergenesne maehtieh aaj lïhtsegeleahpah åestedh jïs lïhtsegekåarhtem vuesehte.
Manne lïhtsegeleahpam åesteme, mohte im leah lïhtsege. Maam darjoem? Datne maahtah leahpam jeatjadehtedh lïhtsegeleahpeste ij-lïhtsegeleahpese jis vielie maaksah. Dam maahtah leahpasijjesne jallh oksen baalte darjodh.
Maahtam leahpam lïhtsegekåarhtese bïejedh? Jis alternatijvem “leahpanamhtah” veeljh, dellie dov lïhtsegekåarhte dov leahpa. Dellie aajve lïhtsegekåarhtem daarpesjh öörnegasse. Dov lea ajve akte leahpa fïerhtene öörnegasse lïhtsegekåarhtesne, dah jeatjah leahpah e-påastesne dåastoeh.
Guktie leahpam åadtjoem gosse UKA.no:sne åasteme? Gosse leahpide maakseme, datne bekreftelsem e-påastesne dåastoeh. Daesnie dov leahpah gååvnese mah datne tjoerh olkese tjaeledh jïh meatan vaeltedh.
Jis datne lea lïhtseginie Studentersamfundetesne jïh “leahpanamhtah” veeljh, dov lïhtsegekåarhte lea dov leahpa, jïh lea ajve daerpies dam meatan vaeltedh.
Datne maahtah ajve akte leahpa fïerhtene öörnegasse dov lïhtsegekåarhtesne utnedh. Jeatjah leahpa datne dov e-påastesne dåastoeh.
Datne edtjh leahpam e-påastesne dåastodh aerebe bielie tæjmoe vaaseme. Naan aejkieh guhkebe tijjiem vaasa gosse systeeme tjarke dïedtesamme.
Manne sïjhtem mov leahpa doekedh. Maam UKA jeahta daan bïjre? Lea jïjnjh risiko leahpah doekedh. Ij gåerede veartasjidh mejtie leahpa lea reaktoe aerebe oksese båata. UKA jeerie jïjtse leahpah doekedh.
Gusnie maahtam vielie bïevnesh leahpah bïjre gaavnedh? Vielie bïevnesh leahpah bïjre gååvnese UKA.no. Datne maahtah aaj vielie bïevnesh åasah, tïjjeh, aalterekrïensh jïh jeatjah bïevnesh daesnie gaavnedh. Jis vielie gyhtjelassh leahpaj bïjre, gïhtjh billett-support@uka.no.

Lurer du på noe som ikke står her? Kontakt oss på billett-support@uka.no. Dersom henvendelsen gjelder kjøpte billetter, oppgi de siste fire siffer i betalingskortnummeret, eller referansenummeret som står under strekkoden.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Lohkh vielie