ISÁK TIL UKA

DATO: 17.10.2021

TID: 21.30

STED: Storsalen

PRIS:  fra 220,-

ALDERSGRENSE: 18 år

Inkluderer inngang


Oversettelse på sørsamisk i teksten. Norsk//sørsamisk.

ISÁK til UKA
//
ISÁK UKAse båata

2019 var et travelt år for ISÁK, som slapp debutalbumet «Ealán» til strålende kritikker og stor begeistring over hele landet. Det sikret dem en nominasjon for «Årets nykommer» under P3 Gull 2019, og en konsertrekke på over 100 konserter.
//
2019 lij fuehpie jaepie ISÁKse, gosse dam voestes albumem “Ealán” luejhtin. Dah åadtjoejin buerie baakoeh albumem bijre. Dah åadtjoejin nominasjovnem goh “Årets nykommer” P3 gullesne 2019, jïh medtie 100 konseerhth spealadin.

I 2020 var ambisjonsnivået høyt, men med en pandemi som satte hele musikkbransjen på vent, måtte de plutselig endre planene.
//
Dah utnin stoerre soejkesh jaepien 2020, mohte covid 19 abpe musihkeveartenen tjöödtjesti, jïh dah aaj tjuerin soejkesjidie jeatjahdehtedh.

– Vi var heldige som hadde hverandre idet pandemien snudde alt på hodet. Vi stakk i studio og skrev et album som låter rimelig episk, om jeg får si det selv, sier Ella Marie.
//
– Mijjieh libie aavrehke mah sinsitnien utnin gosse pandemije gaajhkem jeatjadehti. Mijjieh studiose vöölkim jïh albumem tjeelin mah joekoen buerie govloes, mov mïelen mietie, Ella Marie Hætta jeahta.

ISÁK består av vokalist Ella Marie Hætta Isaken, produsent Daniel Eriksen og trommeslager Aleksander Kostopoulos. De slapp sitt andre album «Roasut» i januar 2021, til stor jubel fra fans og kritikere. Albumet handler om alle stormene og kampene vi mennesker står i, og berører mye av tematikken vokalist Ella Marie brenner for. Både klimakamp, miljøvern og kampen mot rasisme er sentrale temaer på albumet. Når ISÁK står på scenen er det vel så mye aktivisten som vokalisten Ella Marie, som står på scenen.
//
ISÁK lea laavloje Ella Marie Hætta Isaksen, produsente Daniel Eriksen jïh trommespïelehtæjja Aleksander Kostopoulus. Almetjh lij joekoen geerjene gosse ISÁK dam mubpie albumem “Roasut” luejhtin tsïengelen 2021. Albumen sïsvege lea gaajhkesh dah værtoeh jïh gæmhpomh almetjh tjuerieh gæmhpodh, jïh dah aamhths leah aaj vïhkeles Ella Mariese. Dovne klimaahtegæhpomh, byjremevaarjelimmieh jïh gæmhpomem tjïertediblemem vööste. Gosse ISÁK lea scenesne, dellie Ella Marie dovne aktiviste jïh laavloje.

Nå er det over et år siden bandet stod på scenen, og de kjenner på et enormt savn etter å spille konserter igjen:
//
Daelie akte jaepiem vaaseme, jïh dah ohtselieh scenesne tåadtjodh musihkem spealadidh.

– Det er ingenting vi heller vil enn å få spille den nye musikken vår for vårt fantastiske publikum. Vi gleder oss helt vilt til det igjen er mulig, og å endelig få gjøre det vi er aller best på – å løfte taket og få publikummet til å danse, sier vokalisten.
//
– mijjien stööremes vajtele lea mijjien tjaebpies publikummese spealadidh. Aavoedibe goske maehtebe darjodh maam mijjieh bööremes maehtebe - rehpiem lutnjedh jïh spealadidh goske almetjh sijhtieh daansoehtidh, Ella Marie jeahta.

Kombinasjonen av dansbare synth-melodier, slående trommerytmer og en råskap i Ellas tekstformidling har vært ISÁKs suksessoppskrift på scenen. Publikum får rom til å komme som de er, og gi seg hen til musikken på ISÁKs konserter. Nå lanserer bandet endelig en turné til høsten 2021, og satser på et lykkelig gjensyn med publikum.
//
Buerie synth-melodije, laekehksh trommah jïh tjarke dorjehtimmie teekstide lea orreme ISÁKen suksesse scenesne. Almetjh åadtjoeh båetedh guktie dah leah, jïh dåeriedidh ISÁKen musihke. Daan tjaktjen turnéem soejkesjamme, jïh aavoedieh publikummem vihth råakedh.

Vi vil gjerne lagre informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår.
Les mer